Skip to main content

Communiqué de presse vum 05.10.2023 vun der Konferenz vum 28.09.2023

Communiqué de presse vum 05.10.2023 vun der Konferenz vum 28.09.2023

D'Konferenz (matfinanzéiert vum Ministère fir Aarbecht, Beschäftegung a Sozial- a Solidarwirtschaft) "Harcèlement Moral au Grand-Duché. Evolution et Actualité» vum 28.09.2023 war ganz interessant an op Nofro vun de Leit, déi op der Konferenz present waren, déi, déi net bis zum Schluss konnte bleiwen an déi, déi net konnte kommen, stelle mir Iech d'Opnam vum Owend zur Verfügung. Dës éischt Konferenz huet d'Debatt iwwer dat wichtegt Thema moralesch Belästegung op der Aarbecht opgemaach. D'Konsequenze sinn an all Fall deselwecht: d'Leit leiden an d'Organisatioune leiden. Mir wënschen Iech eng gutt Visualiséierung a freeën eis op zukünfteg Konferenzen, Zesummenaarbechten an Diskussiounen.

Mat frëndlechen Gréiss, Magdalena MIDA, Direktesch vun der Mobbing asbl

*de Communiqué de presse as just op franséisch verfügbar

Download communiqué_de_presse_05.10.2023_.pdf Youtube vidéo de la conférence du 28.09.2023